Liąta

O nás

Sou?asné zam??ení ?innosti

S ohledem na sou?asný stav truhu s dostihovými ko?mi vedl k p?eorganizování ?innosti h?eb?ína, a ta je te? rozd?lena do 3. základních sm?r?:
1. nájem ?ásti ustajovací kapacity trenér?m pro jejich tréninkové st?edisko a zajišt?ní tréninkových prostor a jejich údržba. (V sou?asné dob? zde je v sou?asnasti nejúsp?š?ejší trenér rovinných koní v ?R pan Šavujev.) 2. Pokra?ování v chovatelské ?innosti. V sou?asné dob? bylo chovné stádo zredukováno na 3 klisny Semantika - matka dvojnásobné vít?zky Velké pardubické Sixteen Sun Shine Clare Royal Flower 3. Zajišt?ní vývozu a dovozu koní a dalších zví?at, a to p?edevším do a z zemí bývalého Sov?tského svazu. Je zajišt?na karanténa spl?ující podmínky zemí importér? (nap?. B?lorusko, Kazachstán, Kyrgizie, Rusko, Ukrajina, Uzbekystán ad.) Je zajišt?no provedení všech nezbytných laboratorních test? (V sou?asné dob? je nap?. pro kon? provád?no vyšet?ení na 14 nakažlivých chorob.) Je zajišt?no nezbytné veterinární ošet?ení p?edepsané veterinárními správami zem? importéra. (Od?ervení, vakcinace ad.) Jsou zpracovány veškeré doprovodné veterinární i dopravní dokumenty v?. vývozních celních deklarací. (Vy?ízení karnetu, CMR, veterinární certifikáty pro pohyb v EU i veterinární certifikáty pro zemi importéra). Karanténa je registrovaná Státní veterinární správou. V p?ípad? požadavku zákazníka zajiš?ujeme i mezinárodní dopravu koní a dalších zví?at. K dispozici je n?kolik zkušených dopravc? z kapacitou dopravních prost?edk? od 2 do 12 koní. (V letošním roce jsme zajistili již p?epravu cca 85 koní z Holanska, Francie, N?mecka, Italie a ?R do takových zemí jako je Uzbekystán, Kazachstán, Rusko a další.Sou?asn? prob?hlo i n?kolik dovoz? koni. z t?chto zemí.)

Založení h?eb?ína

H?eb?ín Mimo? vznikl v roce 1965. Tehdy byly z n?kdejšího SPP Chomutov - Ahníkov p?ivezeny klisny, které byly základem nového chovu, a to jak plnokrevné, tak i polokrevné. Vedle plnokrevných klisen Burmy a Blatnice, ?i prvního plemenného h?ebce Biskaje p?išla z dostihové dráhy i klisna Elbflorenz, zakladatelka rodiny úzce spjaté s mimo?ským chovem.
V roce 1967 se ?ást chovu st?hovala ze Zákup do sou?asných prostor h?eb?ína v Mimoni, byly dod?lány spodní stáje a p?išel též nový plemeník Cent (Deux pour Cent), vít?z ?eskoslovenského derby 1959.

První rozší?ení chovu

V roce 1969 byl h?eb?ínem realizován první v?tší nákup ve Francii - s výhledem na pozd?jší využití v chovu byly zakoupeny ro?ky Bell Bird, La Grande, Politesse a Sarmada, o rok pozd?ji je následoval h?ebe?ek Infernal (Dapper Dan), Ribot?v vnuk a pozd?ji první plemeník z Ribotovy linie v ?eském chovu. Byly realizovány i nákupy ze Sov?tského svazu, mezi nimiž byl vynikající dostihový k?? a pozd?ji plemeník Gamar.

Rozší?ení h?eb?ína

Na za?átku 70. let byla zahájena stavba horních stájí, koncem 70. let k nim byla p?istavena hala, koridor, stáj plemeník? a kancelá?e. Sedmdesátá a osmdesátá léta byla obdobím velkého rozmachu h?eb?ína, byla též postavena filiálka v He?mani?kách, ?ítající 26 box?. V dobách nejv?tší slávy m?l h?eb?ín až 26 koní v tréninku, postupn? u trenéra Palyzy (nap?íklad vynikající p?ekážká?i Metál a Silex), trenéra Rady, pozd?ji u Jaroslava Drlíka ve Velké Chuchli.

Chovatelské úsp?chy

Nákup klisny Tarantelly (Masis) v roce 1965 na napajedelské dražb? ro?k? byl základním kamenem k nejv?tším úsp?ch?m h?eb?ína v ?eskoslovenském derby. Její syn Taran (Norbert) zvít?zil v ?eskoslovenském derby v roce 1983, o dva roky pozd?ji se v derby prosadil i jeho polobratr Trocadero (Scottish Rifle) v sedle s n?meckým žokejem Jochenem Potempou. Klisna L'Avenir, produkt spojení z Francie importovaného Infernala a klisny La Legalité, jež byla taktéž, by? v t?le matky La Lézardé, p?ivezena z Francie, zvít?zila v Jarní cen? klisen.
K nejlepším odchovanc?m h?eb?ína pat?ila i Silistra, ta však m?la na dráze sm?lu ve skute?nosti, že v ro?níku narazila na mimo?ádnou individualitu, vít?zku Trojkoruny Arvu, v jejímž stínu strávila v?tšinu kariéry. Úsp?chy na dráze i v chovu vedly k ud?lení statutu Uznaný šlechtitelský chov anglického plnokrevníka a h?eb?ín se stal teprve druhým h?eb?ínem v ?echách, který tento statut získal. Po po?áte?ních prodejích mimo?ských ro?k? na dražbách v Napajedlích za?al v 80. letech h?eb?ín po?ádat úsp?šné vlastní dražby.

H?eb?ín po privatizaci

Po roce 1989 došlo nejprve k odd?lení h?eb?ína od Velkovýkrmen Zákupy, pozd?ji i k jeho prodeji. Majitelem h?eb?ína je dnes dr. Zbyn?k Pulec, který v posledních letech realizoval kompletní obm?nu mate?ského stáda s cílem získat nejlepší sv?tové linie a perspektivní chovné klisny. Na dražbách v Deauville a Baden-Badenu byla zakoupena ?ada nových matek, stádo bylo dopln?no i o další importované klisny zakoupené na ?eském trhu, v?etn? šampiónky dvouletých klisen Sun Shine Clare.

Pokra?ování chovu

Byly též zakoupeni noví plemenní h?ebci. Prvním z nich byl šampión n?meckých míla?? Just a Flutter (Beldale Flutter), který však již uhynul, následoval další Gd1 vít?z Alex the Great (Bairn) a v roce 2001 byl v Deauville zakoupen bratr dvojnásobné vít?zky Breeders' Cup Mile Miesque h?ebec Siam (Nureyev), který p?sobil v Polsku a v roce 2007 byl prodán do Kyrgyzie. Posledním nákupem byl n?mecký vít?z derby a polobratr n?meckého Kon? roku Landa h?ebec Laroche (Nebos) a výrazným posílením našeho chovu byl i dlouhodobý pronájem Signe Divina (Bering).
V posledních letech jsme sice rozší?ili vlastní tréninkovou stáj a omezili chov, ale v této dob? jsme se soust?edili p?edevším na odstran?ní nejv?tší slabiny našeho h?eb?ína nekvalitní a již vyžilé travní plochy. Po ?ad? p?dních rozbor? a konzultací byly prakticky všechny pozemky (krom? závodišt? ) ve dvou etapách rekultivovány, a tak dnes nejenže, kon? jsou na vysoce kvalitních pastvinnách, ale teké máme nadprodukci vlastního speciáln? pro kon? produkovanného sena. H?eb?ín tak dnes diponuje prakticky 110 ha kvalitních pastvin.
A po této nezbyné práci se dnes vracíme k rozvoji jednak vlastní chovatelské práce jejiž základ sice dnes tvo?í jen t?i chovné klisny (Semantica - matka dvojnásobné vít?zky Velke pardubické, kterou jsme koupili p?ed 8 lety na dražb? v Deauville, Sun Shine Clare - jako 2-letá byla vyhodnocena jako nejlepší klisna roku a ROyal Flower - dovezená z dražby v N?mecku) a t?i plemenní h?ebci (Alex the Great dnes již pro plnokrevný chov nen využíván, ale své si odpracuje jako prubí? a p?ípouští v polokrevném chovu, Signe Divin - pro p?íští rok bude p?ipoušt?t na detašovaném pracovišti v K?enku a Laroche - derby vít?z V BRD v roce 1994 a polobratr Landa, který dne p?ipouští ve Francii), ale ktery zase budeme pstupn? rozvíjet. V neposlední ?ad? však d?láme také opat?ení k výraznému výšení kvality služeb dalším chovatel?. A to od prostéh ozajišt?ní oh?ebení, p?ipušt?ní po cílenou prácii s h?íbaty do odstavu, ale p?edevším v dalších fázích p?edtréninkové p?ípravy. K tomuto ú?elu byl nap?íklad zbudován i po?íta?ov? ?ízený "koloto?". A stejn? jako ve velkých h?eb?ínech v USA i dalších zemích, zde absolvují p?ípravu ro?ci už dlouho p?ed obsednutím. A výsledek? Významné snížení vzniku "šimbajn?" u takto p?ipravených koní. A moli by jsme pokra?ovat p?es nácvik vstupu do startovacích box? a nácvik vstupu do kamion? dále. K dipozici krom? 110ha pastvin a výb?h? je i 55 box? v chovatelské velikosti (nejmenší jsou 4,5 x 4,5 m). V areálu jse veteriná?. K dispozici je i registrovaná karanténa, která dnes op?t nabýcá s ohledem na vývozy do zemí bývalého SSSR, znovu na významu.
Přihláąení: Jméno: Heslo: