Parametry z??vodi??t?


Z??vodi??t? m?? statut z??vodi??t? ??C??

Rovinn?? dr??ha (současn? dr??ha pro dostihy s prout. p??ek???kami)
D?lka rovinn? dr??hy 1 200 m
Polom?r seven?ho oblouku 63 m
Polom?r ji?n?ho oblouku 76 m
D?lka c?lov? roviny 325 m

Steeplechase dr??ha
Obvod 1 110 m
????ka dr??hy min. 12 m
Počet p??ek???ek 13 z toho dv? posledn? p??enosn? prout?n?


Pr??chodnost dr??hy (od r. 2007)

Rovina 13 kon?
Prout?n? p??ek???ky 12 kon?
Steeplechase 14 kon?

Hipodrom Mimo??

Sponzoři